رابط مغزی 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ

224244
مشخصات فنی

رابط مغزی 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ