رابط مغزی 8 ضلع فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ

224255
مشخصات فنی

رابط مغزی 8 ضلع فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ