رابط مغزی 8 ضلع فلزی 2.1/2*75 رویال پایپ

224277
مشخصات فنی

رابط مغزی 8 ضلع فلزی 2.1/2*75 رویال پایپ