زانو مغزی فلزی 1*32 رویال پایپ

224533
مشخصات فنی

زانو مغزی فلزی 1*32 رویال پایپ