زانو مغزی 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ

224644
مشخصات فنی

زانو مغزی 8 ضلع فلزی 1.1/4*40 رویال پایپ