زانو مغززی 8 ضلع فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ

224655
مشخصات فنی

زانو مغززی 8 ضلع فلزی 1.1/2*50 رویال پایپ