زانو مغزی بستدار 1/2*25 رویال پایپ

224821
مشخصات فنی

زانو مغزی بستدار 1/2*25 رویال پایپ