شیر صافی 25 رویال پایپ

227525
مشخصات فنی

شیر صافی 25 رویال پایپ