شیر یکطرفه فنری 25 رویال پایپ

228825
مشخصات فنی

شیر یکطرفه فنری 25 رویال پایپ