بست کشویی 20 رویال پایپ

229220
مشخصات فنی

بست کشویی 20 رویال پایپ