بست کشویی 32 رویال پایپ

229232
مشخصات فنی

بست کشویی 32 رویال پایپ