بست کشویی 40 رویال پایپ

229240
مشخصات فنی

بست کشویی 40 رویال پایپ