بست ساده 20 رویال پایپ

229320
مشخصات فنی

بست ساده 20 رویال پایپ