بست زوج 3 پیچ 20 رویال پایپ

229491
مشخصات فنی

بست زوج 3 پیچ 20 رویال پایپ