درپوش رزوه دار 1/2 رویال پایپ

229501
مشخصات فنی

درپوش رزوه دار 1/2 رویال پایپ