درپوش تست بلند قرمز 1/2 رویال پایپ

229521
مشخصات فنی

درپوش تست بلند قرمز 1/2 رویال پایپ