بالا تنه شیر فلکه 1/2 رویال پایپ

441001
مشخصات فنی

بالا تنه شیر فلکه 1/2 رویال پایپ