بالا تنه شیر فلکه 1.1/4 رویال پایپ

441004
مشخصات فنی

بالا تنه شیر فلکه 1.1/4 رویال پایپ