زانو روپیچ پرسی 1.1/2*40

52214
موجود
اتصالات سایز بزرگ پرسی
مشخصات فنی

زانو روپیچ پرسی 1.1/2*40