رابط روپیچ مدولار 2

86212
موجود
اتصالات سایز بزرگ مدولار
مشخصات فنی

رابط روپیچ مدولار 2